Många frågar idag: "Är Bibeln sann?"
"Bibelforskare i vår tid menar att felen förmodligen uppgår till 50.000."Många människor frågar i dag: "Herre! Till vem skall vi gå?"  Apg. 4:1-12. Se symbolbilden här till höger.
Man frågar och man undrar: "Vem har den rätta läran?  Se symbolbilden här till höger.
På Internet läste jag för en tid sedan, att: "En ung man i USA skaffade sig nyligen ett exemplar av den engelska bibelöversättningen Konung Jakobs bibel i den tron att det inte fanns några fel i den. När han så en dag bläddrade igenom ett gammalt nummer av bildtidningen Look, fick han syn på en artikel med rubriken: "Sanningen om bibeln", där det bland annat stod att redan år 1720 menade en engelsk auktoritet att det fanns åtminstone 20.000 fel i de två utgåvorna av Nya testamentet som vanligen läses av protestanter och katoliker. Bibelforskare i vår tid menar att felen förmodligen uppgår till 50.000."Den unge mannen fick en chock. Hans tro på bibelns tillförlitlighet hade rubbats. Hur kan bibeln vara trovärdig, om den innehåller tusentals grova motsägelser och fel undrar han?"
Den här mannen är inte ensam om att ifrågasätta Bibelns andliga ursprung, så som den är skriven idag. Det har gjorts många avvikelser från sanningen samt grova ändringar i Bibeln alltsedan den dag då den katolska kyrkan från ca. 300-talet började sin antikristliga verksamhet. 
I dag möter de sökande människorna, som vill uppleva Jesus Kristus i sin ande en oframkomlig snårskog, som byggts upp av en stor mängd med olika antikristliga religioner och dessa religioner har ett stort inflytande över mänskligheten. Dessa religioner är: Hinduismen, Buddhismen, Islam, De Kinesiska Vishetslärorna, Judendom, och den världsliga Kristendomen. Se symbolbilden här ovan till höger.
Dessa religioner är splittrade i en mängd olika sekter och olika rörelser. Genom forskning har man funnit att inom t.ex kristendomen finns ca 2000 olika rörelser med olika tolkningar och åsikter. För de andligt sökande blir det helt omöjligt att kunna finna den verkliga sanningen om man inte känner till själva grunden vem Gud och vem Jesus Kristus är. 
Hos varje människa finns en dold inre djup längtan, som ständigt söker efter något bättre. Människor över hela världen har tider igenom på olika sätt försökt att få kontakt med himmelens Gud därför att hon känner en saknad av något i sitt inre. 
Många människor försöker på olika sätt tillfredställa den inre längtan och saknaden med världsliga nöjen och njutningar - i hopp om att finna en mening med livet men misslyckas gång på gång. Vi söker efter befrielse från smärta, sorg, tvivel och villrådighet. Vi söker efter en lycka, som är evig, efter en frid, som ingen kan rubba. 
Men då vår längtan saknar en inre andlig kunskap om vem Gud och vem Jesus Kristus är och då vi inte kan finna det inre andliga ljuset förbliva vi fängslade genom dagliga, ibland osynliga felsteg, som bilda ett fängelsegaller där längtans vingar slår sig blodiga. 
De olika religionerna har genom tiderna på olika sätt försökt, att hjälpa människan till en andlig frihet, men ständigt misslyckats. Våra försök att bli fria slås hela tiden sönder på grund av vårt eget Jag, och så länge Jaget lever kvar i oss är vi bundna och fängslade. Vi kan inbilla oss och tro, att de olika lärorna och de olika religionerna kan skänka oss frihet men den andliga friheten finns icke i det mänskliga eller i det världsliga. Man inbillar sig, att man är fri, men frihet finns inte på det världsliga planet där man blandar ljus och mörker. Se symbolbilden här ner till vänster.När man studerar de olika religionerna och de olika kristna lärorna idag och jämför dem med Jesu Kristi andliga budskap då kan vi se, att Jesu Kristi budskap skiljer sig betydligt från de olika religionerna och de olika kristna  lärorna. 
Religionerna och de kristna lärorna undervisar om en förbättring av den yttre människan där människan själv skall medverka till att göra vissa saker för att kunna bli en bättre människa. Se symbolbilden här till vänster.


När Jesus Kristus undervisade om vägen tillbaka till Guds rike då sade han mycket tydligt, att vi måste födas på nytt i ande och i sanning. Joh. 3:1-7. 
Att födas på nytt i ande och i sanning innebär, att bli återfödd med samma gudomliga Ord i vår ande, som vi hade innan syndafallet. Ty med Guds Ord i vår ande blir vi en Guds avbild. 
Många människor vet ännu idag inte vem Gud är trots att Bibeln tydligt upplyst oss om, att Gud är Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd & Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Trofasthet, Frid och Glädje, o.s.v. 
Ty så säger Bibeln, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud...I det är Liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:1-5.
I sitt avskedstal sade Jesus till sina lärljungar, att: "Den som har sett mig, han har sett Fadern."  Joh. 14:9.
Jesus sade också, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Joh. 14:23. 
Bibeln säger om Jesus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."   Upp. 19:13.Aposteln Paulus hade fått nåd, att se och förstå, att Jesus Kristus är Guds levande Ord och i tro tog han emot Jesus Kristus i sin ande och i sitt sinne och sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här till höger. Gal. 2:20. 
Jesus förklarade också, att vi inte kan göra något i oss själva utan han sade, att: "Om någon förbliver i mig och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra."  Se symbolbilden här till höger. Joh. 15:5.Hemligheten till, att bli född på nytt i ande och i sanning finns i Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd & Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Trofasthet, Frid och Glädje, o.s.v. 
Bibeln säger att varje människa har av himmelens Gud fått nåd och möjlighet att kunna ändra sina orättfärdiga tankar och ta emot Guds Ord i sin ande och i sitt sinne så att hon


likt Paulus kan säga inför himmelens Gud och inför människor, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbild här till höger. Gal. 2:20.
Lyssna Guds Ord säger till dig, att: "...alla dem som togo emot honom (alltså Guds Ord, dem) gav han makt att bliva Guds barn, åt alla dem som tro på hans namn."  Se symbolbild här till höger. Joh. 1:12.


"Och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  Se symbolbild här ovan till höger. Joh. 1:13. 
Lyssna
vad Jesus säger i sitt Ord till de Frälsta och Helgade: "Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada."  Luk. 10:19.
Den makt som Jesus talar om här i bibeltexten, som givits åt de helgade finns i Guds Ord, som är en Levande Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd & Barmhärtighet,  Ödmjukhet, Tacksamhet, Trofasthet, Frid och Glädje, o.s.v, ty Bibeln säger om Guds Ord, att: "I det är Liv, och Livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 1:4-5. 
Millioner och åter millioner människor frågar idag ut över hela världen hur skall vi kunna finna vägen tillbaka till himmelens Gud och till en Levande Jesus Kristus när det finns så många religioner kyrkor och samfund samt när det finns så många fel i Bibeln? 
Du som ställer dessa frågor du behöver inte frukta ty Guds Ord lovar, att om du tar emot Jesus Kristus, som är Guds Levande Ord i din ande och i ditt sinne då behöver du inte vara orolig för de ändringar, som djävulen och de antikristliga gjort i Guds Ord hitintills. Nej om du har Jesus Kristus Levande i din ande då kan djävulen ändra i  Bibeln "50.000 X 50.000" gånger och ändå skall du få nåd, att få stå på Sanningens fasta grund, som ingen djävul kan rubba. Se symbolbilden här ovan till höger.
Du som tvivlar och du som säger, att ingen kan vara fullkomlig - lyssna till Jesu Ord där han säger till dig, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven I verkligen fria."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 8:36.
Vidare säger Jesus om djävulen och antikrists ändringar i Bibeln till de helgade, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina Ord skola aldrig förgås." Se symbolbilden här ovan till höger. Matt. 24:35.
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Tillbaka till sidan 1.
                                                                                                                            © Upphovsratt