Kraften, att bli fri från all orättfärdighet finns i vårt inre. Joh. 1:1-5. 
Och så säger Bibeln, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!" (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.)


Lyssna! 
I Sverige har vi religionsfrihet där varje medborgare har rätt att fritt bestämma över sin religiösa övertygelse. Tyvärr så har religionsfriheten i Sverige öppnat vägen för ett flertal religioner såsom Hinduismen, Buddhismen, Islam, Judendom. Dessa olika religioner har med sina olika läror tagit en stor makt inom det religiösa systemet i vårt land och år efter år har deras läror trängt undan tron på Jesus Kristus. Många människor vet inte i dag vart de skall gå och vem de skall tro på. Bibeln berättar, att lärljungarna mötte samma problem på sin tid t.ex. då Jesus undervisade om hur svårt det var att finna vägen till Guds rike och många som hörde budskapet lämnade Jesus och gick sin väg. Då sade Jesus till sina lärljungar: "Icke viljen väl också I gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord."
..Joh. 6:67-68. 
Då det gäller de olika religionerna, som med sina olika läror trängt undan tron på Jesus Kristus vill jag i religionsfrihetens namn hänvisa till Bibeln, som idag, och i evighet säger om Jesus Kristus, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."    Se symbolbilden här ner till höger.   Apg. 4:12.Jag har talat med många präster och predikanter, samt bekännande kristna, som inte känner till, eller förstått, att Jesu Kristi namn är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v. Ty Guds Ord säger om Jesus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord.". Upp. 19:13.

Och Bibeln säger om Guds Ord, att: "I det är liv, och livet är människornas ljus.".. Joh. 1:4. 
Då Guds Ord visar oss, att Jesus Kristus är det fullkomliga Ordet, som genom den helige Ande och Tro skulle födas in i människans ande, då kan vi fråga oss: Vad är det, som Buddhismen, Hinduismen, Islam, Judendom kan ge oss människor, som inte Jesus har givit åt oss? 
Nej! Vi måste här alla, be himmelens Gud om Ödmjukhetens Ande och säga, som aposteln Petrus, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."    Se symbolbilden här ovan till höger.   Apg. 4:12.Bibeln visar oss, att aposteln Paulus, som sökte efter det andliga livet i Guds Ord, fann Guds Ord levande i sitt inre och i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig.".  .Se symbolbilden här ovan till höger.Gal. 2:20. 
Aposteln Paulus fick uppleva det som Guds Ord säger, att: "Alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;
och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet tog sin boning
i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning." Se symbolbilden här ovan till höger.   Joh. 1:12-14. 
Lägg märke till, att Jesus Kristus säger, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Det betyder, att det endast är med Kärlekens Ande i vår ande, som vi i kan uppleva det andliga livet och i sann uppricktighet, förstå, förlåta och älska våra ovänner, och alla övriga medmänniskor.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Det är endast med Renhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva det andliga livet och leva i fullkommlig Renhet inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Der är endast med Rättfärdighetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva det andliga livet och i sann Rättfärdighet leva inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Det är endast med Ödmjukhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva en sann Ödmjukhet inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Det är endast med Tacksamhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva en sann Tacksamhet inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Ja, Jesus Kristus och Friden och Glädjens Andar har fått till uppgift, att hjälpa oss, att leva i fullkomlig Frid och i fullkomlig Glädje inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Jesus Kristus säger ännu i dag, att: "Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.".. Se symbolbilden här ner till höger.  Johannes 3:3. 
Det är omöjligt att kunna bli född på nytt, till en ny andlig människa, om vi tar bort ett enda av Guds Ord. Ty frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord, som består av Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande, Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande, Glädjens Ande,  o.s.v...Se symbolbilden här ner till höger. 
Bibeln säger om Gud, att: "Han sände sitt ord och botade dem." ..Psa. 107:20. 
Bibeln säger om Gud, att Gud: "Sände sin Son i världen...för att världen skulle bliva frälst genom honom."
. Gud.sände Jesus Kristus, som är Guds Ord, för att vi skulle bli frälsta genom Guds Ord.  Se symbolbilden här ovan till höger...Joh. 3:17. 
Bibeln säger om de Frälsta och Helgade, att: "De hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."
..Som är Ordet...Joh. 1:1-5, 13. 
Många bekännande kristna, som jag har talat med har inte tagit emot Jesus Kristus i sin ande utan de väntar på att något längre fram i tiden skall hända. De har inte förstått, att det de väntar på redan är givet. Ty Bibeln säger, att Jesus: "Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse."
..Efe. 1:3. 
Vidare säger Bibeln, att: "Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så."
..Mark. 11:24. 
Många bekännande kristna har kommit till mig och frågat varför de inte får uppleva den guddomliga kraften, att bli fri i sitt inre trots att de gång på gång bett till Gud om att bli ägare till den. De har inte förstått, att den guddomliga kraften finns i själva Guds-Ordet, mottaget i människans ande. Ty till sina lärljungar sade Jesus, att: "Guds rike är invärtes i eder." ..Luk. 17:21.
När Jesus säger, att "Guds rike är invärtes"  i människans ande. Då upplyser Jesus oss om, att Guds Ord, som består av Kärlekens Ande,   Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,  Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Godhetens Ande,  Givmildhetens Ande, Fridens Ande och Glädjens Ande , o.s.v, fanns i vår ande före syndafallet. 
Ty då Gud skapade människan till sin avbild sade han till sina änglar: "Låt oss göra människor till VÅR avbild, till att vara oss lika." ..

1:a Mos. 1:26.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Men i samband med syndafallet förvandlades människans ande till djävulens avbild. Ty Bibeln lär, att djävulen fick inte makt, att driva ut de goda Andarna i människans ande, men han fick makt att binda och fängsla de goda Andarna med de onda andarna. Och det var därför, som Jesus sade till sina lärljungar, att: ""Guds rike är invärtes i eder." ..Men det är bundet i människans ande...Se symbolbilden här ner till vänster. 
Bibeln lär, att alltsedan syndafallet har djävulen använt sin negativa och nedbrytande makt, att binda och fängsla de goda andarna i människans ande. Aposteln Paulus upplyser oss om detta, ty han säger i brevet till Romarna, att: "Jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan djävulen, som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan djävulen, som bor i mig."..Se symbolbilden här ner till vänster...Rom. 7:15-19. 
Djävulen använder samma makt i dag, att hos de ohörsamma, binda och fängsla de goda Andarna i deras ande.  Se symbolbilden under punkt 1: här ner till vänster. 
Frälsningen och Helgelsen finns endast hos Jesus Kristus!
  Ty Bibeln visar oss, att när aposteln Paulus sökte efter Frälsning och Helgelse så fann han den hos Jesus Kristus, som är Guds Levande Ord... Upp. 19:13...Tyi brevet till Romarna säger han, att: "Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!"..Rom. 7:24-25. 
Aposteln Paulus som fann Jesus Kristus i Guds Ord säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig.".. Se symbolbilden här ner till höger... Gal. 2:20. 
Vårt största behov i dag är, att såsom aposteln Paulus lära känna Kunskapen och Kraften i Guds heliga Ord - I Guds-Ord, som består av, Den helige Ande, samt,..Kärlekens Ande,   Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,  Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Godhetens Ande,  Givmildhetens Ande, Fridens Ande och Glädjens Ande , o.s.v...Se symbolbilden här ner till höger. 
Aposteln Lukas, som var läkare fick uppleva och se den gudomliga Kraften i Jesus Kristus. Ty Lukas berättar om en händelse där Jesu botade sjuka och med sitt blotta ord, drev ut onda andar och säger att: "När solen gick ned, förde alla till honom sina sjuka, sådana som ledo av olika slags sjukdomar.  Och han lade händerna på var och en av dem och botade dem." Se symbolbilden här ner till höger.  Luk. 4:40-41.Vidare berättar Lukas, att när Jesus undervisade då häpnade människorna: "Över hans undervisning, ty han talade med makt och myndighet. Och i synagogan var en man som var besatt av en oren ond ande." 

Punkt 1:

"Denne ropade med hög röst: Bort härifrån!  Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige."  Se symbolbilden här till vänster.  Luk. 4:32-34.

För något år sedan träffade jag en äldre kvinna hon hade tidigare varit evangelist men på senare år hade hon vänt Gud ryggen och hon klagade på allt och på alla. Hon talade om, att hon under de senaste åren mött många svåra problem och svåra motgångar. Hon talade hela tiden om, att hennes liv var fruktansvärt. 
I hopp om att kunna hjälpa kvinnan, att komma bort ifrån sina negativa tankar, som orsakade henne bekymmer hänvisade jag henne till Paulus brev till Tessalonikerna där Paulus uppmanar oss med orden: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläcken icke Anden, förakten icke profetiskt tal, men pröven allt, behållen, vad gott är avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi tillkommelse."   1 Tess. 5:16-18. 
Lägg märke till i berättelsen här, att det var inte kvinnan, som var upprorisk mot Guds ord. Utan det var djävulen och de onda andarna, som var upproriska.
Ty när jag läste den här bibeltexten för henne kunde jag se hur hatet och föraktet lyste fram i hennes ögon. Och allteftersom jag läste så ökade hatet och föraktet i hennes ande, så att de onda andarna, som blev träffade av Guds Ord fick den här kvinnan, att säga, att det var Guds fel att hon befann sig i detta andliga mörker. Och i sin andliga blindhet kunde hon inte se, att hon hade blivit ett verktyg i djävulens händer och att det var djävulen och de onda andarna i hennes ande, som var skulden till henes negativa problem. 
Jag försökte med hänvisning till Guds Ord, att få henne att förstå, att det var de negativa tankarna, som var ifrån djävulen, som var grunden till hennes förmörkade liv. Men då såg hon på mig med förskräckelse och sade: "Låt mig få vara i fred, jag orkar inte och jag kan inte ta emot Guds Ord och Jesus Kristus, ty det är något i mitt inre, som gör, att jag inte kan ta emot Guds Ord." 
Vi ser här att själva hindret, som hindrade den här kvinnan, att ta emot Guds Ord och Kristus i sin ande var de onda andarna i kvinnans ande, som hindrade henne. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Jag försökte på nytt, att förklara för henne, att om hon använde sig av Guds Ord och ödmjukade sig så skulle hon få uppleva och  se och förstå, att det var de onda andarna i hennes ande, som var ett hinder för henne, att ta emot Guds Ord. Men det hjälpte inte. 
Jag förklarade för henne, att Gud och Jesus Kristus älskade henne och med hänvisning till aposteln Johannes förklarade jag, att: "...Gud är ljus och att intet mörker finnes i honom."   Se symbolbilden här ner till höger. 1 Joh. 1:5. 
Men kvinnan ville inte lyssna utan hon fortsatte, att beklaga sig och sade, att hon hatade både Gud och mig och alla människor och därefter gick den här kvinnan sin väg i vredesmod. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Efter att den här kvinnan hade gått, tänkte jag på hur omöjligt det är för många människor, att kunna stilla sig och lyssna till Guds Ord då deras ande är fylld av mörkrets olika makter. 
Tyvärr så är den här kvinnan inte ensam om, att känna, att det är något, som tar emot och binder, och fängslar människans ande. Det är millioner och åter millioner som får göra den här hemska upplevelsen, att i sitt inre, hata och förtrycka Guds heliga sanningar. Ty ända sedan syndafallet har det onda, som är ifrån djävulen legat i strid mot Guds heliga sanningar. 
Hatet och föraktet mot Guds heliga Sanningar kan uttrycka sig på olika sätt. För en tid sedan var det en äldre man, som utger sig för att vara kristen. Han sade, att efter att han hade läst Den Apostoliska Kyrkans hemsidor, att han: "Orkade inte läsa dem därför att de var för andliga." Han tyckte att jag gick för långt då jag på hemsidorna hade hänvisat till aposteln Paulus, där Paulus säger, om sig själv, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig.".. Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20. 
Ja, Bibeln säger, att vi har ingen kraft i oss själva, att kunna finna sanningen. Ty konung David sade, att: "I ditt ljus se vi ljus." Psa. 36:10. 
Det betyder, att om vi saknar Jesus Kristus och den helige Ande, som är Guds ljus, i vår ande, då kan vi inte finna det vår ande söker. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Det är endast med Guds Ord, som vi kan finna Guds Ord...Joh. 15:5. 
När vi läser Bibeln kan vi tydligt se, att även djävulen använder människor, som sina verktyg. Och även djävulen säger till dem, som hör honom till, att: "Utan mig kan ni inget göra."  Det framgår tydligt i Paulus brev till Romarna kap.7 där Paulus säger, att: "Det onda som jag icke vill, det gör jag."  Rom. 7. 
Det är alltid en fråga om ett samarbete mellan människan och djävulen. Eller ett samarbete mellan människan och Jesus Kristus, ty Jesus sade, att: "Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar." Matt. 12:30. 
Det betyder, att vi har har fått en fri vilja, att själva kunna välja, vem vi vill samarbeta med. Den som lever enligt symbolbilden här ovan till vänster, har valt, att samarbeta med djävulen. Och den som lever enligt symbolbilden här ner till höger, har valt, att samarbeta med Jesus Kristus. 
Vi skall lägga märke till, att det var inte den här mannen, som blev upprörd då jag hänvisade till aposteln Paulus, där Paulus säger, om sig själv, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Utan det var de onda andarna i mannens ande, som blev upprörda. Och den här mannen, som tyckte, att hemsidorna var för andliga han samarbetade med djävulen och han fick uppleva det, som aposteln Paulus upplevde där han i brevet till Romarna säger, att: "Jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god." 

"Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan Satan, som bor i mig."  Se symbolbilden här ovan till vänster där de ljumma kristna samarbetar med djävulen.

Vidare säger Paulus, att: "Jag vet att i min ande, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan Satan, som bor i mig."   Se symbolbilden här ovan till vänster.

"Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;"   Se symbolbilden här ner till höger.

"men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under Satans lag, som är i mina lemmar."   Se symbolbilden här ovan till vänster.

"Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?  Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!"   Se symbolbilden här ner till höger. Rom. 7:15-25. 


I Kärlek säger himmelens Gud till de människor, som lever i det andliga mörkret, att: "Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom." Jes. 55:7.

I Guds Ord finns det andligt ljus och andligt liv. 
Ty Bibeln säger, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet ärmänniskornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Se symbolbilden här till höger.Joh. 1:1-5. 
Bibeln säger, att: "Alla dem som togo emot honom (alltså Ordet, dem) gav han makt att bliva Guds barn, åt alla dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."   Se symbolbilden här till höger. Joh. 1:12-13.


Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Upp. 19:13. 
Saknar vi Guds Ord i vår ande kan vi inte göra något, som kan behaga Gud därför sade Jesus till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 15:5. 
Vi själva har ingen makt, att fördriva orättfärdighetens Ande. Ty det är endast Rättfärdighetens Ande, som har makt, att döda och fördriva orättfärdighetens Ande i vår ande. 
Vi själva har ingen makt, att fördriva högmodets Ande. Ty det är endast Ödmjukhetens Ande, som har makt, att döda och fördriva högmodets Ande i vår ande. 
Vi själva har ingen makt, att fördriva otacksamhetens Ande. Ty det är endast Tacksamhetensande, som har makt, att döda och fördriva otacksamhetens Ande i vår ande.  O.s.v. 
Lägg särskilt märke till, att när aposteln Paulus tog emot Guds Ord i sin ande och i sitt sinne då säger han i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig."  Det är alltså Jesus Kristus, som lever i Paulus ande, som nu har makten i honom.  Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
I sitt avskedstal till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:23. 
Och med Jesus Kristus verksam i sin ande säger Paulus, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."   Filipperna 4:13. 
Bibeln säger, att om vi saknar Kärlekens Ande i vår ande då kan vi inte älska Gud, vi kan inte heller älska Jesus Kristus eller våra medmänniskor på ett sådant sätt som behagar Gud. 
Om vi saknar Tacksamhetens Ande i vår ande då kan vi inte tacka Gud på ett sådant sätt som behagar honom, ty vårt tack till Gud, blir endast ett människoverk. 
Konung David kunde inte i sig själv tacka Gud utan han säger, att: "Med Guds hjälp (alltså med Tacksamhetens Ande, som är ifrån Gud) skall jag få prisa hans Ord; med HERRENS hjälp skall jag få prisa hans Ord."  Psa. 56:11. 
Lärljungarna hade ingen egen andlig kraft i sig själva, den andliga kraft som dom hade fick dom ifrån Jesus ty han sade till dem: "Se, jag har givit eder makt." Luk. 10:19. 
När vi läser Apostlagärningarna då ser vi, att de hade tagit emot Guds Ord i sin ande och i sitt sinne de höll sig hela tiden till Guds Ord. Aposteln Petrus säger, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds Ord." 1 Pet. 4:11. 
De predikade Ordet. De var uppfyllda med Ordet i sin ande. De kände till kraften i namnet Jesus, Jesus, som är Guds Levande Ord. Upp. 19:13. 
Apostlarna hade Tre nycklar, som öppnade vägen in till Guds rike, de hade Ordet, de hade Anden, och de hade, namnet Jesus och namnet Jesus var Levande i deras ande. Guds Ord överbevisade dem och Guds Ord övertygade dem. 
Paulus var överbevisad och han var övertygad om kraften i namnet Jesus och på grund av sin övertygelse sade han till Filipperna, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."   Se symbolbilden här ovan till höger. Fil. 4:13. 
Konung David fick nåd, att se kraften i GudsOrd och säger: "Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."  Psa. 119:105. 
Guds Ord är från evighet till evighet ty Jesus säger, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina Ord skola aldrig förgås." 
Människan är en evighetsvarelse det framgår av Jesu ord till Marta där han säger, att: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Joh. 11:25-26. 
I sitt avskedstal sade Jesus till sin Fader, att:"De ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem: och de hava tagit emot dem och hava i sanning förstått att jag är utgången från dig, och de tro att du har sänt mig."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 17:8. 
Den helgade människan har genom Jesus Kristus blivit ETT med Jesus Kristus och himmelens Gud, som är från Evighet till Evighet.   Se symbolbilden här ovan till höger. 
Hälsar Gatumissionär Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1. Klicka här! 
                                                                                                                   © Upphovsratt