Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!"


De skola säga, att: "Vi visste inte!"  Matt. 24:39.
Många religiösa människor säger i dag, att: Vi är bekännande kristna. Vi tillhör ekumeniken. Vi gör så gott vi kan, o.s.v. Jesus sade till sina lärljungar, att: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse."  Matt. 24:37.Bibeln upplyser oss mycket tydligt om, att på Noas tid utplånades gränslinjerna mellan det goda och det onda.  1 Mos. 6:1-2. 1 Mos. 6: 5-7.  1 Mos. 6:13. 
Många bekännande kristna lever i dag ett ljumt kristet liv med en blandning av det onda och det goda i sin ande och i strid emot Guds heliga Ord är de övertygade om, att de skall få Guds rike till arvedel. Upp. 3:14-17. Se symbolbilden här till vänster. 
Djävulen ser att hans tid är kort och därför har han satt alla sina redskap i verksamhet i syfte, att vilseleda och förblinda människorna. Se symbolbilden här till vänster.Ekumenikens budskap!


Vi lever i en mycket farlig tid och alla som har kunskap om sanningen bör vakna upp och ställa frågan: Lever jag ett helgat liv i dag? Se symbolbilden här ovan till  vänster.
Guds Ord uppmanar oss, att pröva andarna i vår egen ande om de är från Gud. Se symbolbilden här ovan till  vänster. 1 Joh. 4:1-3. 
I ett profetiskt budskap sade Jesus Kristus mycket tydligt och klart , att: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse." Se symbolbilden här till vänster.Matt. 24:37.Bibelns profetior ger oss en tydlig förklaring till varför gränslinjerna mellan det andliga (goda) och det världsliga (onda) utplånats i vår tid. 
I Upp. 13:1-2, säger Johannes, att han: "Såg ett vilddjur uppstiga ur havet (alltså människohavet) det hade tio horn och sju huvuden och på dessa horn tio diadem och på sina huvud hädiska namn..."  Johannes profeterar om slutkampen mellan Kristi andliga Tempel och den antikristliga makten förkroppsligad i de antikristliga kyrkorna. Upp. 13:1-2.
Vilddjuret som profetian talar om här i bibeltexten är en tydlig symbolbild på hur dagens olika kyrkor med sina antikristliga läror beblandat sig med världen och det världsliga. 
Tillsammans med Bibelns profetior och världshistorien kan vi se hur den religiösa skökan, alltså det falska kyrkosystemet under historiens tid vuxit fram ur det världsomfattande människohavet fram till vår tid. 
Aposteln Johannes beskriver tydligt hur "Skökan"  och "Vilddjuret"  samarbetar med varandra under den sista tiden. Johannes säger, att: "Sedan förde han mig i anden bort till en öken."  (Johannes såg redan ca. 60 år ef. Kr. hur det kristna budskapet skulle förvandlas till en andlig öknen på den sista tiden. Öknen är en tydlig symbolbild på den nuvarande Ekumeniska kyrkosystemet). Upp. 17:3.
Johannes: "Såg en kvinna, som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn;..."(Kvinnan som satt på vilddjuret är en symbolbild på den falska religionerna som rider på de världsliga egenskaperna. De hädiska namnen, är namn på moder Babylon och hennes döttrar. Upp. 17:3, 5. 
Längre fram i samma kapitel säger aposteln Johannes, att: "kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor."  (Förklaring: kvinnan som glänste av guld och ädla stenar och pärlor är en symbolbild på "moder Babylon, och hennes döttrar" som har använt sig av Guds Ord i sin antikristliga verksamhet).
"Och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet."  (Moder Babylon och hennes döttrar har i sin antikristliga verksamhet använt sig av en blandning av det andliga och det världsliga vilket är andlig orenhet och styggelse inför Gud).
"Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden." (Profetian talar här om den romerska kyrkan och om de kyrkor som sedan gått ut ifrån henne fram till vår tid)."  Upp. 17: 4-5. 
När vi jämför bibeltexterna här ovan med historien kan vi tydligt se vem moder Babylon och hennes döttrar är. 
Redan år 1925 såg man i Stockholm på Ekumeniska mötet begynnelsen till detta världsomfattande antikristliga kyrkosystem. 
Historien visar oss, att tidigare hade det rått en stor ovänskap mellan de olika kyrkorna och alla hade de olika läror och olika tolkningar av Guds ord. Men i samband med Ekumeniken ser vi hur en ny tolerans smyger sig in i det ekumeniska kyrkosystemet i förhållande till de icke-kristna religionerna och till de olika kyrkorna. 
I samband med Ekumeniken började ett nytt religiöst system. I det nya Ekumeniska systemet skulle nu alla de olika religionerna och alla de olika kyrkorna accepteras, som "Guds religioner och Guds kyrkor." 
Under inflytande av ett nytt gemensamt Ekumeniskt tänkande har en allmän uppmjukning av Guds heliga ord ägt rum och detta har i sin tur resulterats i att gränslinjerna mellan Guds heliga ord och det världsliga har plånats ut enligt profetiorna. 
Ekumenik innebär villighet, att kompromissa och att erkänna alla religioner och alla icke-kristna  kyrkor, som: "Guds religioner och Guds kyrkor."
Att Ekumeniken sedan i sin världsomfattande utveckling utövar en sövande inverkan på individen så att man på ett dunkelt sätt kommer bort ifrån Guds heliga sanningar vill man inte erkänna. Se brevet till Laodica ang. "de ljumma kristna."Upp. 3:14-18.I symbolbilden här till höger ser vi hur Jesus i sin bön till sin Fader säger: "Ty de ord, som du har givit åt mig, har jag givit åt dem; och de hava tagit emot dem och hava i sanning förstått, att jag är utgången från dig, och de tro, att du har sänt mig...Jag har givit dem ditt ord; och världen (alltså de ljumma kristna, som har en antikristlig ande) har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, liksom icke heller jag är av världen...Helga dem i sanning; ditt ord är sanning."  Joh. 17:8, 14, 17. 
För att Ekumeniken skulle få stöd i Bibeln för sin antikristliga verksamhet ändrade man på Guds heliga ord. Ty Jesus Kristus bad i sin bön till sin Fader ang. de frälsta och helgade och sade, att: "Jag beder, att de alla "må vara Ett"...Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara Ett, såsom vi är Ett."  Se symbolbilden här till höger. Joh. 17:16-22.De Ekumeniska kyrkorna ändrade på bibeltexten och de påstår i sin tolkning, att Jesus bad, att "de må bliva Ett." 
Det är en stor skillnad på, att "vara Ett," och på, att "bliva Ett." Se symbolbilden här ovan till vänster och jämför den med symbolbilden här till vänster.
I den Ekumeniska tolkningen ser vi tydligt hur gränslinjerna mellan det andliga och det världsliga har raderats ut.  Se symbolbilden här till vänster.Man påstår i Ekumeniken, att Jesus i sin bön skulle ha sagt till sin Fader, att vi skall "bliva Ett."  Man påstår, att man inte är "Ett". Men med tiden skall vi "bli Ett." Detta påstående innebär att man inte är född på nytt i sin ande och att man lever kvar i sin gamla människa med en blandning av ljus och mörker predikar man och undervisar om Guds ord i sina kyrkor. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Det här är så allvarligt så jag måste påpeka än en gång om den ändring och den tolkning, som Ekumeniken gjort i bibeltexten, vilket innebär, att utan att vara född på nytt i sin ande. Och då de fortfarande är ett med djävulen så påstår de, att man kan ha gemenskap med Gud och med Jesus Kristus. De menar också i sin lögn, att utan att vara född på nytt i sin ande får man vara präst och predikant och predika Guds ord.  Se symbolbilden här ovan till vänster.
Aposteln Paulus hade en klar och tydlig bekännelse, att han var "Ett" med himmelens Gud och med Jesus Kristus då han sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ovan, som visar "Kristus i den helgade människans ande." Gal. 2:20.
Tidsläget på Noas tid är en tydlig förebild till tidsläget i vår tid. Bibeln berättar, att det på Noas tid rådde en ohygglig andlig förblindelse och det rådde en ohygglig andlig "ohörsamhet"  människorna lyssnade inte till Guds ord och alla gick sina egna vägar, på samma sätt gör människorna nu i vår tid. Se Ekumenikens budskap till människorna i dag. Matt. 24:37-39.
På Noas tid rådde en utpräglad "materialism"  - det som hände på Noas tid var en tydlig förebild till vad som sker i vår tid i dag. Luk. 17:27. 
Människorna på Noas tid var förblindade av det världsliga och i sin andliga blindhet dyrkade de det skapade framför skaparen - på samma sätt gör människorna nu i vår tid. Rom. 1:18-32.
Syndafloden på Noas tid är en förebild och en tydlig varning till oss människor i vår tid. Den var tydligt förutsagd av himmelens Gud. 1 Mos. 6:13-21. 
Bibeln berättar, att på samma sätt, som Gud varnade människorna ang. syndafloden på den tiden, varnar Jesus Kristus oss i dag om hur det skall bli inom det andliga och säger : "Ty då skall det bliva en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu; ej heller någonsin skall förekomma."  Matt. 24:21.
Vedermödan som Jesus talar om här i sin profetia visar hur Guds heliga ord i dag drages ner i smutsen och beblandas med det världsliga. 
Kyrkans medlemmar bryr sig inte om de profetiska varningarna i dag. De bryr sig t.ex inte om, att aposteln Jakob varnar för: "Trolösa avfällingar"  i de olika kyrkorna och i Ekumeniken och säger om dem, att: "Veten I då icke, att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän."  Sådana bibeltexter och sådana varningar bryr man sig inte längre om i de olika kyrkorna i dag. Jak. 4:4. 
Verkligheten visar oss tydligt i dag hur gränslinjerna mellan det onda och det goda har utplånats och, att synd inte längre är synd. 
Profeten Malaki varnar med Guds ord och säger, att: "I trötten ut HERREN med edert tal. Nu frågen I: Varmed trötta vi då ut honom? Jo, därmed att I sägen: Den som gör ont är ändå god i HERRENS ögon, och till sådana har han behag."  Mal. 3 kap. 2:17. 
Bibeln säger, att vi lever i dag i en mycket farlig tid, och Jesus säger särskilt om vår tid i dag, att: "Om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad."  Matt. 24:21-22.
Bibeln säger, att Jesus Kristus skall komma åter. Profeter och apostlar och framför allt Jesus själv har uttalat denna sanning. Bibeln säger, att Jesus skall komma: "såsom en tjuv om natten!"  1 Tess. 5:2.
Jesus säger, att Noa predikade i flera år och varnade människorna men trots alla varningar så säger Guds ord, att: "De visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall det ske vid Människosonens tillkommelse."  Matt. 24:39. 
En dag skall komma då skaror, som bekänner sig, som frälsta i dag skall stå inför Jesus Kristus och säga: "Vi visste inte. Vi förstod inte, att det var så allvarligt med helgelsens budskap, att Kristus skulle bo  i vår ande medan vi ännu levde kvar på jorden ty vår pastor tröstade oss med, att vi var frälsta och, att vi var Guds barn."
Guds ord säger tydligt och klart, att skaror av människor. Ja. millioner och åter millioner människor kommer att få uppleva samma hemska katastrof, som människorna fick uppleva på Noas tid nämligen, att gå förlorade på grund av sin ohörsamhet, genstridighet och sin ondska. 
Gud har gång på gång genom sitt ord och genom den helige Ande varnat människorna men de vill inte lyssna utan de går sina egna vägar såsom människorna gjorde på Noas tid. Ordspr. 14:12.
Bibeln säger, att: "Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den till döden." 
I stället för att lyssna till sanningens röst och ta emot en levande Jesus Kristus i sin ande. Alltså den Jesus Kristus, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, så tar de flesta människorna endast emot namnet Jesus, ett namn, som består av endast fem bokstäver, men själva innehållet i namnet Jesus, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v, vill de inte veta av i sin ande. Se Gal. 2:20.
Om dessa människor säger Jesus: "...du har det namnet om dig, att du lever, men du är (andligt) död."Upp. 3:1.
För att vi skall kunna veta hur vi har det ställt inför Gud i vår ande och i vårt liv uppmanar Gud oss, att vi med ordet som grund pröva andarna i oss själva. Och så säger Guds ord till oss: "Tron icke var och en ande, utan pröven andarna, (i eder själva) huruvida de äro av Gud."  1 Joh. 4:1.
Många människor i de olika kyrkorna underskattar djävulen i dag, de ser inte vilken oerhörd makt han har genom att förblinda oss människor. Bibeln säger, att djävulen med en enda liten halvsanning störtade hela mänskligheten in i helvetet i samband med syndafallet. 
Bibeln och den helige Ande säger, att när vi nu närmar oss tidens slut, då kommer det förfalskade budskapet i de olika kyrkorna, att vara så uppblandat med sanningen så att det är omöjligt för oss människor, att kunna skilja på rätt och orätt om vi saknar den helige Andes ledning och om vi saknar Jesus Kristus inneboende i vår ande. 
Genom villfarelsens budskap är det i dag millioner och åter millioner människor över hela världen som tror och de är övertygade om, att de är Guds barn och att de hör Gud till. De ser inte och de förstår inte, att de är fängslade utav djävulen på grund av, att deras liv består av en blandning av ljus och mörker. 
Dagligen ser vi hur gränslinjerna mellan det andliga och det världsliga raderas ut. Vi ser i dag hur många präster och predikanter med hjälp av mörkrets makter har öppnat dörren till det världsliga och i strid mot Guds heliga ord välsignar homofiler och lesbiska. I de Ekumeniska kyrkorna har man avskaffat djävulen i sina predikningar och det, som Guds ord tydligt kallar för synd, förkunnas nu inte längre som synd..  Rom. 1:21-32.
Dagligen ser vi hur människor utöver hela världen, som påstår sig vara kristna, allierar de sig med världen och det världsliga samt öppet föraktar Guds heliga ord och Guds varningar. Det är ingen nyhet, att olika kyrkor i dag över hela världen låter ofrälsta och ogudaktiga människor, som lever i öppen synd inför Gud får medverka och predika Guds ord i sina gudstjänster. 
Jesus Kristus har tydligt varnat för detta ljumma kristna system och han säger, att: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska, att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke, att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."  Upp. 3:15-17.
Samtidigt, som Jesus varnat och upplyst de ljumma kristna om hur de har det ställt i sin andliga blindhet så ber han dem, att de skall rannsaka sig och ta emot helgelsens budskap till ett nytt heligt liv och säger: "Så råder jag dig då, att du köper av mig guld, som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se."  Upp. 3:18.
Till sist vill jag hänvisa till Guds heliga ord, som: "L
yser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed...Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom (alltså de som tog emot Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje i sin ande och i sitt sinne, dem) gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn."  Joh. 1:4-5, 11-12. 
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.
                                                                                                         © Upphovsratt