"VARFÖR BYGGER DU NOA EN BÅT?"


Jesus sade att den sista tiden skulle vara såsom på Noas tid. 


När jag skulle skriva dokumentet, som handlade om Noas tid hade jag på natten en dröm. I drömmen såg jag en båt, som var helt byggd med Guds heliga Ord. Se symbolbilden här till höger. 


På Noas tid blev Arken en räddning för alla dem, som trodde på Guds varningar. Enligt Bibeln skulle Noas budskap även vara en vägledning och varning i framtiden. Bibeln visar, att Jesus och hans apostlar med olika predikningar försökt, att upplysa och varna oss människor. Jesus varnar gång på gång med Guds Ord och han sade t.ex, att: "Den som kommer till mig, och icke övergiver sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge."  Luk. 14:26.  Se symbolbilden här ner till vänster.


Och för att vi inte skulle missförstå hans varningar förklarade Jesus och sade, att: "Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig; och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig."  Se symbolbilden här till vänster.  Matt. 10:37-38.


Allteftersom tiden gick fick jag i drömmen se hur ljumma kristna präster och predikanter i sin andliga blindhet, symboliskt tog bort friska bräder vid båtens botten och ersatte dem med halvruttna bräder. Och följden blev, att båten inte längre kunde flyta utan den sjönk till havets botten och gick förlorad.  Se symbolbilden här ovan till vänster.
Jesus förklarar i bibeltexterna här ovan, att de, som bekänner sig som kristna, sätter: "fader och moder, hustru,  barn, och sina bröder och systrar, därtill sitt eget liv"  - före Guds Ord, då tjänar vi inte Gud och Kristus, utan djävulen. Det betyder, att vi som kristna, skall vara i världen - men världen skall inte vara i oss. Båten skall vara i vattnet - men vattnet skall inte vara i båten ty då sjunker den till havets botten.
Aposteln Paulus, som sökte efter Frälsning och Helgelse i Guds Ord, kunde tydligt se faran, i att ta bort något av Guds Ord, och därför kan vi i brevet till Galaterna se, att Paulus ställde Guds Ord, före: "sin fader och sin moder, ock sitt eget liv."   Och i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Se symbolbilden här ner till höger.  Gal. 2:20.
Obs! I samband med syndafallet blev människans ande uppfylld med alla onda andar, som finns hos djävulen. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Det var därför Jesus sade till Nikodemus, att: "I måste födas på nytt."   Joh. 3:7.
För att människan skall kunna bli född på nytt måste hon ödmjuka sig och ta emot Guds Ord i sin ande. Se symbolbilden här ner till höger, där Kristus tagit sin boning i den helgade människans ande. Gal. 2:20. 
När Jesus besökte aposteln Johannes, som hölls fången på ön Patmos, sade Jesus till honom: "Frukta icke. Jag är den Förste och den Siste och den Levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har Nycklarna till döden och dödsriket."  Se symbolbilden här ner till höger. Upp. 1:17-18. Nycklarna, som Jesus talar om här ovan i bibeltexten, som besegrar djävulen och dödsriket, är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. Dessa Nycklar är Levande och verksamma i den Helgade människans ande. Se symbolbilden här till höger.


Vi vet, att om vi tar bort ett flertal kugghjul i ett urverk då fungerar inte klockan. Se bilden, siffra 2, här till höger. 


Lyssna!Bibelns budskap frågar dig här: Hur har du det ställt med din frälsning och helgelse?
Det var en rik man, som sade till Jesus: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel? Jesus sade till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena. Buden känner du: Du skall icke dräpa. Du skall icke begå äktenskapsbrott. Du skall icke stjäla. Du skall icke bära falskt vittnesbörd. Du skall icke undanhålla någon vad honom tillkommer. Hedra din fader och din moder. Då svarade han honom: Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom. Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig."  Se symbolbilden här ovan, siffra 3. Den visar, att det räcker, att om endast ett kugghjul fattas i klockan, så fungerar den inte.
På samma sätt förklarade Jesus för den rike mannen då han sade till honom, att: "Ett fattas dig för att komma in i Guds rike."  Då: "Blev han illa till mods vid det talet och gick bedrövad bort, ty han hade många ägodelar.  Då såg Jesus sig omkring och sade till sina lärjungar: Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike!"   Mark. 10:17-23.


Det betyder, att om vi tar bort ett enda av dessa Ord, som nämns här ovan. Eller en enda av dessa nycklar, som nämns här ovan, då kan vi inte bli Frälsta eller Helgade. Symbolbilden längre ner till vänster visar, att människan är uppfylld med olika onda andar. Och för att bli fri från Tvivlets ande, måste du ta emot Trons Ande. Ty Trons Ande har fått uppgiften, att driva bort Tvivlets ande ur din ande. Och så fungerar alla övriga Andar, med sina bestämda uppgifter. De goda Andarna, har fått till uppgift, att driva ut de onda andarna. Och om det fattas, en enda av de goda Andarna i din ande, så blir någon av de onda andarna kvar i din ande. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Och därför sade Jesus:
"I haven hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma? Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma? Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig."   Matt. 5:43-48. Se symbolbilden, längre ner till höger.
1: Bibeln berättar, att på Noas tid växte ondskan och ogudaktigheten fram till en oundviklig katastrof. 1 Mos. 6:5-6, 11-13.
2:
Bibeln berättar, att på Noas tid utplånades gränslinjerna mellan det världsliga och det andliga så att människorna kunde inte se vad som var rätt och vad som var fel. Bibeln berättar, om Noas tid, hur: "Guds söner beblandade sig med jordens döttrar."  1 Mos. 6:1-2.

Förklaring: Bibeln talar här om hur kyrko-medlemmarna i vår tid i de olika kyrkorna beblandats sig med Moder Babylon och hennes döttrar, som nämns i Uppenbarelseboken kap.17.


Vi ser idag hur Ekumeniken fängslat de olika kyrkosamfunden i sitt religiösa världsliga system.  Se Jak. 4:4. 1:a Mos. 6:1-2. 
3:
På Noas och Lots tid rådde en utpräglad materialism. Luk. 17:27. 

Ja, för många människor tycks det i dag inte finnas någon gräns för penningbegäret och girigheten.


Pengar och kapital har i dag fått en väldig makt över människan - där pengar skapat stora klass-och framförallt stora orättvisa löneskillander mellan män och kvinnor? 
Pengar i vår tid har blivit en grund till en enorm världsomfattande ekonomisk brottslighet över hela världen. Och myndigheterna, såsom polis och åklagare, som har fått uppgiften, att med lagar utreda brottsligheten, har enligt tidningar och massmedia, själva blivit brottslingar genom att de ställt sig på de rika orättfärdigas sida i sina utredningar. Och på så sätt har många orättfärdigt rika blivit rikare på de fattigas bekostnad. 
Guds ord uttalar en dom om dessa människor och säger: "Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder. Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal; edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött." 

"I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna. Se, den lön I haven förhållit arbetarna som hava avbärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron. I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar; I haven gött eder av hjärtans lust..."    Jak. 5:1-5.


Ja, kapitalet gör sig i vår tid goda dager, genom att låna ut pengar till höga ockerräntor. Vidare kan man i tidningar läsa om hur, bedrägeri, mutor och korruption av alla slag förekommer det inom penningsystemet, som gynnar de rika på de fattigas bekostnad.
För pengars skull, har många giriga människor, utan tvekan mördat sin medmänniska för att roffa åt sig ytterligare rikedomar.
På en löpsedel läste jag för några år sedan: "Myndigheterna hinner inte med att utreda alla skattebrott. Företaget slapp betala skatt trots att de undanhållit flera millioner." 
Kapitalet och penningbegäret är ifrån djävulen. Ty Guds Ord upplyser oss tydligt om, att penningbegäret är, att: "Roten till allt ont."   1:a Tim. 6:10.
Kapitalet har i vår tid blivit en ond och hänsynslös makt. En ond makt, som kräver och fodrar, utan nåd och förbarmande.
Penningbegärets ande använder människan som ett verktyg. En ond självisk ande, som fängslar och binder henne med girighetens ande. En djävulsande som styr och bestämmer över ockerräntor och skyhöga priser på dagligvaror så att många inte har råd att leva för dagen.
Marknaden och kapitalet bryr sig inte om, att den större delen av mänskligheten svälter och lider. Marknaden bryr sig inte om arbetslösheten.  Ty i sin girighet flyttar den sina industrier och fabriker hit och dit över hela världen, till platser, där arbetslönerna är låga och där kapitalisten kan ta ut det sista öret på de fattiga arbetarnas bekostnad. 
Marknaden och kapitalet har blivit ett hänsynslöst system, som i vår tid är orsak till, att älvar och vattendrag förstörs. Att stora landområden fördärvas. Att regnskogar skövlas och förstörs på grund av kapitalisternas omättliga penningbegär.
Pengarna är bevisligen orsak till svåra förödande miljöförstörelser där människor, växter, fåglar och djur av alla slag blivit drabbade, ibland in till döden. 
Profeten Hosea upplevde samma problem på sin tid och han säger till oss i dag : "Hören HERRENS ord, I Israels barn. Ty HERREN har sak med landets inebyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap finnes i landet...Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himmelen; själva fiskarna i havet förgås."   Hos. 4:1-3.4: På Noas och Lots tid rådde en ohygglig andlig ohörsamhet och förblindelse. Noa predikade under en lång tid och varnade människorna, men de lyssnade inte. Matt. 24:39.
Bibeln berättar, att när floden kom: "Visste de av intet." Fastän Noa på flera olika sätt förkunnade Guds ord så skrattade man och förlöjligade honom. Nu gör de ljumma kristna på samma sätt i dag mot Guds heliga sanningar och mot de förkunnare, som vågar tala Guds heliga sanningar, sanningar som talar om Jesus Kristus född i människans ande genom tro.  Se symbolbilden här till höger.
Skaror av de så kallade kristna har i dag vänt Gud ryggen, ty Jesus säger om dem:"Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun."
"Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."
  Se symbolbilden här ner till vänster. Upp. 3:15-17.5: Syndafloden var tydligt förutsagd av Gud. 1:a Mos. 6:13-21. Jfr Matt. 26:21. 
6:
Syndafloden drabbade endast de ogudaktiga. 1:a Mos. 7:23. Heb. 11:7. Jfr Upp. 3-10.
7:
Syndafloden avsåg, att rena jorden från den ondska, som var rådande. 1:a Mos. 6:5-7.
Jesu varning är en mycket allvarlig varning till de ljumma kristna!
Djävulen har med lögnens ande, år efter år, med små, små eftergifter förblindat Guds folk, så att de i dag inte ser - eller vet inte, att de lever, ett ljumt kristet liv. 
Lägg särskilt märke till, att det är Jesus själv, som säger, att du ser inte och du vet inte och du förstår inte, att du är, "eländig, ömkansvärd, fattig och andligt blind." 
Se symbolbilden här ner till vänster. Upp. 3:15-17. 
De ljumma kristna har drabbats av en Ande, som inte längre lyssnar till Jesu varning, där Jesus varnar och säger, att: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det och ske (innan han kommer tillbaka?)"  Luk. 17:26-27. 
Djävulen, som är orsak till allt det negativa här i världen, såsom krig, våld och allt elände, visar sitt ansikte allt tydligare dag för dag. Se symbolbilden här ner till vänster.
Jesus Kristus profeterade mycket tydligt om den tid, vi lever idag. Och han sade, att: "På jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån."  Luk. 21:25.
I ljuset av Guds heliga Sanningar kan vi tydligt se hur det andliga mörkret lömskt, och smygande, vilselett Guds folk in i en fruktansvärd villfarelse, där de ljumma kristna tror, att det ljumma kristna liv de lever, ändå är rätt i Guds ögon. 
Aposteln Paulus skriver mycket tydligt och klart, att den yttersta tidens ondska, skulle drabba Guds folk och säger till Timoteus: "Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft."  Se symbolbilden här ner till vänster. 2 Tim. 3:1-5. 
Många antikristliga inom de olika kyrkorna, som jag talat med ljuger då de påstår, att bibeltexten, som säger. att: "De skola hava ett sken av gudsfruktan" gäller världens människor och inte de ljumm kristna. Och i sin genstridighet påstår de ljumma kristna, att"  DET FINNS INGA LJUMMA KRISTNA!"
Deras påstående är inte sant, ty världens människor, som inte åberopar Bibeln eller Guds Ord, de kan inte ha ett sken av gudsfruktan!
Jesus betonar särskilt, att det är de ljumma kristna, som säger till Jesus, att: "Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet." Och det är till dessa, som Jesus säger, att:  " Du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."   Se symbolbilden här ner till vänster.Upp. 3:15-17.
Jag har talat med många präster och predikanter, som öppet sagt, att: "Vi vågar inte tala om budskapet, Kristus i människans ande från våra predikstolar i dag, ty då skulle vi få medlemmarna emot oss." 
Många har blivit mycket upprörda och illa till mods då jag hänvisat till aposteln Paulus, där han i brevet till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  De har då sagt, att denna bibeltext gällde på Paulus tid och den gäller inte i dag. Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.
Då jag hänvisat till Jesu ord, där han säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Då har de sagt, att dessa ord talade Jesus till sina lärljungar och dessa ord gäller inte oss i dag. Samtidigt har de blivit mycket förtvivlade och gått bedrövade bort.  Joh. 14:23. 
En pingstväns-predikant sade till mig, att han var avundsjuk på mig för att jag talade dessa sanningar och sade, att: Om han skulle predika dessa sanningar i sin kyrka, då skulle han inte få vara kvar, som predikant i kyrkan." Se symbolbilden här ovan till höger.
En äldre man, som påstår sig vara kristen och håller möten och predikar ur Bibeln, skrev att den Apostoliska Kyrkans budskap, "var för andligt." Han sade mycket tydligt, att han "orkade inte" läsa dessa hemsidor. Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
En kvinna, som arbetat som evangelist och påstod sig vara kristen kom i svårigheter och hon fylldes då med hat och förakt mot Guds Ord. När jag bad henne, att hon borde tacka Gud för att Gud är en God Gud. Då sade kvinnan till mig: "Jag kan inte tacka Gud, därför, att det är något , som tar emot i mitt inre."  I symbolbilden här ovan till vänster kan vi se anledningen, som hindrade henne att tacka Gud.
Jag har talat med många medlemmar ifrån olika kyrkor, som tillhört sin kyrka i 30 år, men de har aldrig hört förkunnelsen, där Jesus säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:23. 
Till alla dem, som inte hört budskapet, och till dem, som inte vill veta av Jesus Kristus i sin ande, vill jag hänvisa till liknelsen, där Jesus talar om, att han tillrett ett bröllop i himmelen och där han säger till sina tjänare: " Bröllopet är tillrett, men de som voro bjudna voro icke värdiga." 

"Gån därför ut till vägskälen och bjuden till bröllopet alla som I träffen på. Och tjänarna gingo ut på vägarna och samlade tillhopa alla som de träffade på, både onda och goda, och bröllopssalen blev full av bordsgäster." 

"Men när konungen nu kom in för att se på gästerna, fick han där se en man som icke var klädd i bröllopskläder. Då sade han till honom: Min vän, huru har du kommit hitin, då du icke bär bröllopskläder?  Och han kunde intet svara." 

"Då sade konungen till tjänarna: Gripen honom vid händer och fötter, och kasten honom ut i mörkret härutanför. Där skall vara gråt och tandagnisslan. Ty många äro kallade, men få utvalda."   Matt. 22:8-14. 


Den Apostoliska Kyrkans hemsidor har till uppgift, att föra sökande människor till Jesus Kristus. Hemsidorna har sedan början av 1990-talet fram tills idag 2007 haft över 200 000 besökare, men såsom det var på Noas tid är det endast ett fåtal som idag tagit emot budskapet, som talar om Kristus i människans ande.

Och såsom på Noas tid möter Guds heliga Ord, starkt motstånd, ifrån skaror av ljumma kristna, som säger i sången: "VARFÖR BYGGER DU NOA EN BÅT? Som en galning du bär dig ju åt - bygga båt uppå land, långt från närmaste strand? Ingen enda av oss det förstår." Se symbolbilden här till höger. Luk. 17:26-27.Den nya Arken i vår tid är Jesus Kristus, som är Guds Ord. Upp. 19:13. Se symbolbilden här till höger.


Många ljumma kristna leker med Guds Ord och de vägrar att göra bättring. Så gjorde även människorna på Noas tid. Men en dag så stängdes dörren till räddningen.  Se symbolbilden här ovan till vänster. 
På Noas tid gick människorna sina egna vägar och man trampade Guds varningar under sina fötter. Nu gör de ljumma kristna samma i vår tid. De ljumma kristna behöver inte Guds heliga sanningar! De behöver ingen Jesus Kristus i sin ande. De menar, att de klarar sig ändå.
Jesu Ord har i dag inte längre något värde för de ljumma kristna? Att Jesus sagt till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom." Dessa Jesu ord lyssnar vi ljumma kristna inte till i vår tid. Vi klarar oss ändå!  Joh. 14:23.   Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Varningen i brevet till Laodiceas är en tydlig varning till de ljumma kristna i vår tid, och till dem säger Jesus:"Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun." 

"Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken." Se symbolbilden här ovan till vänster.  Upp.3:14-22.


Och så säger himmelens Gud till dig, just nu, i Kärlek, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda eder ande."  Heb. 4:7.
Min vän! Ännu finns det hopp ty Jesus säger, att: "Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se." 

"Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." 

"Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna."  Upp. 3:14.22. 


Fridshälsningar 
Gatumissionär 
Bror Espegren 
Se vägen till Frälsning och Helgelse på nästa sida.  Klicka här!
Tillbaka till sida 1.  Klicka här! 
                                                                          © Upphovsratt