Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!"

Bibeln säger enligt nya testamentet, att: "Människans ande skall vara ett Tempel åt Gud!" 

Lägg särskilt märke till, att det Apostoliska andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen har ingen gemenskap med de världsliga religionerna eller med de världsliga kyrkorna. Apg. 2:1-21. Se symbolbilden här ner till höger. 
Det andliga Templet är inte byggd med sten eller trä utan det är byggt med Guds heliga Ord i den helgade människans ande.  Apg. 2:1-21. Se symbolbilden här ner till höger.
Det andliga apostoliska Templets hemsidor har samma vittnesbörd, som
aposteln Stefanus där han säger, att Gud och Kristus bor inte i kyrkor och kapell, som är byggda av sten och trä, utan Gud och Kristus skall leva och bo
i människans ande.  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln berättar, att när aposteln Stefanus vittnade om, att Gud och Jesus Kristus skulle bo
i detta Tempel då blev han stenad till döden, av den tidens religiösa ljumma kristna.
Aposteln Stefanus framhöll mycket tydligt, skillnaden på det Gamla testamentets fysiska kyrka och det Nya testamentets andliga Tempel i sin predikan och sade, att: "Det var Salomo som fick bygga ett hus åt honom. Dock, den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer, ty det är såsom profeten säger: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, säger Herren, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta." 

"I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder. Vilken av profeterna hava icke edra fäder förföljt? De hava ju dräpt dem som förkunnade att den Rättfärdige skulle komma, han som I själva nu haven förrått och dräpt, I som fingen lagen eder given genom änglars försorg, men icke haven hållit den." 

"När de hörde detta, blevo de mycket förbittrade i sina hjärtan och beto sina tänder samman mot honom. Men han, full av helig ande, skådade upp mot himmelen och fick se Guds härlighet och såg Jesus stå på Guds högra sida. Och han sade: Jag ser himmelen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida." 

"Då skriade de med hög röst och höllo för sina öron och stormade alla på en gång emot honom och förde honom ut ur staden och stenade honom. Och vittnena lade av sina mantlar vid en ung mans fötter, som hette Saulus. Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: Herre Jesus, tag emot min ande. Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: Herre, tillräkna dem icke denna synd. Och när han hade sagt detta, avsomnade han." Apg. 7:47-60.
Till de helgade i Korint säger aposteln Paulus, att: "Vi äro ju ett den levande Gudens Tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk."  De orden gäller även idag för de Frälsta och Helgade i Kristus.  2 Kor. 6:16.22. Se symbolbilden här till höger.
Det andliga Templet i den helgade människans ande, som Jesus grundlade år 33 på Pingstdagen är byggt med Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd, Barmhärtighet, Frid och Glädje, o,s,v. Gal. 2:20.  Se symbolbilden här till höger. 
Till alla dem som tror, att kyrkor, som är byggda av sten och trä är Guds hus säger himmelens Gud ännu i dag, att: "Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall. Vad för ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig säger HERREN?"  Jes. 66:1-2.Många bekännande kristna har skrivit till mig och öppet förnekat det andliga Templet, som Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. De påstår i sin andliga okunnighet, helt i strid mot Guds ord, att kyrkor och kapell, som är byggda av trä och sten är Guds hus. Se symbolbilden här till vänster.
Jag har en söndagsskoltidning från 1970 där t.ex. pingstvänner undervisade barnen, i strid emot Guds ord och lär dem, att: "Kyrkor som är byggda av  trä och sten är Guds hus." När vi läser i gamla testament kan vi se, att Konung Salomo byggde en kyrka av sten och trä. Och denna fysiska kyrka pryddes med det allra finaste Guld och Silverföremål. Och hela Templet lystes upp av dessa dyrbara jordiska skatter.  Apg. 7:48, och vers 59.Se symbolbilden här ner till vänster. 


Lägg märke till, att de dyrbara skatterna av finaste Guld och Silverföremål, som prydde Salomos tempel, var en förebild, till hur de Frälsta och Helgade människans ande, efter år 33 skulle smyckas med Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Tacksamhet, Ödmjukhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädj, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger.
De människor, som inbillar sig och påstår, att kyrkor som byggs av sten och trä är Guds hus de har inte förstått, att då Jesus Kristus uttalade orden på Korset: "Det är fullkomnat,"  då nådde den gammal-testamentliga offertjänstens förebilder sitt slut. Aldrig mer skulle präster göra tjänst i en jordisk helgedom, ty Kristus hade nu blivit präst efter en ny andlig ordning. Det levitiska prästadömet var tillända. Hebr. 8:1-2. Se symbolbild här ovan till höger.
Enligt Guds Ord är det endast Jesus Kristus, som är Överstepräst i den Helgade människans ande, ty i brevet till Galaterna säger Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbild här ovan till höger.
Bibeln säger om Jesus Kristus, att han är en tjänare i den andliga helgedomen, vilket Herren har uppfört och ingen människa. Hebr. 8:2. 
Bibeln säger, att Kristus och ingen människa är "medlare för ett bättre förbund,"  för "ett nytt förbund."   Hebr. 8:6. 9:15. 12:24.
Enligt Guds Ord träder Jesus Kristus "fram inför Guds ansikte, oss till godo"  och "nu kunna vi, på denna nya och levande väg" erhålla förlåtelse för vår synd och undfå evigt liv."  Hebr. 9:24. 10:20. 
I det andliga Templet är det Jesus Kristus, som skall stråla fram ur människans ande, såsom ett himlaljus. Aposteln Paulus som funnit detta Kristi ljus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Till de Helgade Efesierna, som tagit emot Jesus Kristus i sin ande säger aposteln Paulus, att: "I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren, vandren då såsom ljusets barn."  Efe. 5:8.  Se symbolbilden här ner till höger.


Alla som förstått Bibelns dyrbara budskap har i uppriktighet bett till Gud, att Han av nåd  uppfyller deras ande med Bibelns heliga Ord så att de kan förstå de andliga djupheterna.
Aposteln Paulus, som var ledd av den helige Ande upplyser Korintierna och säger till dem, att: "Vi äro ju ett den levande Gudens Tempel..."   2 Kor. 1:16.  Se symbolbilden här till höger.
Tyvärr är det många, som bekänner sig som kristna, som inte vill lyssna till Guds Ord utan de går sina egna vägar. Och de  bygger sina egna kyrkor och stora dyrbara palats. Samtidigt påstår de, att dessa kyrkor och palats är Guds hus. 


För en tid sedan läste jag en bok där en predikant arbetade med att samla in mångmiljon-belopp till en kyrka, som man beslutat att bygga. Då flera medlemmar var fattiga och det blev svårt att samla in pengar sade den här predikanten till församlingsmedlemmarna, att: "Du kanske är fattig och måste låna pengar för att kunna ge din gåva, men var inte rädd ty Gud kommer att välsigna och belöna dig." 
I sin bedrägliga girighet lovar man, att Gud skall välsigna det, som inte är från Gud.
På apostlarnas tid utarmade man inte varandra utan man hjälpte varandra. Och: "Alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt; de sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med sig därav åt alla, efter som var och en behövde."   Apg. 2:44-45.
I Hesekiel säger himmelens Gud till de predikanter, som lurar sina medlemmar att låna pengar till kollekt och insamlingsmedel, att: "HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som icke bliver renat, icke varder sköljt av regn på vredens dag." 

"De profeter som där finnas hava sammansvurit sig och blivit såsom rytande, rovgiriga lejon; de äta upp själar, de riva till sig gods och dyrbarheter och göra många till änkor därinne." 

"Prästerna där våldföra min lag och ohelga mina heliga ting; de göra ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisa icke om skillnaden mellan rent och orent..."  Hes. 22: 23-26.


Bibeln säger till dessa oandliga förkunnare, att: "Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse. Den som icke vill veta av detta, han förkastar alltså icke en människa, utan Gud, honom som giver sin helige Ande till att bo i eder."   1 Tess. 4:7-8. 
Bibeln säger, att: "Intet orent skall någonsin komma ditin, och ingen som gör, vad styggligt är och lögn, utan endast de som äro skrivna i livets bok, Lammets bok."  Upp. 21:27. Se symbolbilden här ovan till höger. 


Lägg märke till, att det är Guds Ord, som säger, att: "Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar, (som bor och verkar igenom de ogudaktigas ande.)"   Se symbolbilden här till vänster.
Bibeln säger tydligt och klart, att). Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds ord, (som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v.) förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud. 1 Joh. 3:8-9. Se symbolbilden här ovan till höger. 


Många har sedan apostlarnas dagar frågat och undrat: "Vem har den rätta läran? Se symbolbilden här nertill.

Den kristna apostoliska församlingsgemenskapen, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen har år efter år splittrats i flera tusen olika delar.
I dagens kyrkor är apostlarnas budskap, att Jesus Kristus skall bo
i människans ande, helt främmande.
När aposteln Paulus i sitt brev till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.  Då säger de ljumma kristna, att dessa ord gällde på Paulus tid, och inte i vår tid. 
När Bibeln inte längre får vara högsta norm, regel och rättesnöre, är splittringen oundviklig. När kyrkan vänder sig bort ifrån Guds Ord och tolererar läror, som bygger på mänskliga tankar, då förvandlas Guds sanningar till villoläror. 
Den splittring som råder inom de olika kyrkorna idag, är inte endast en splittring mellan olika kyrkosamfunden. Utan den har även skapat en splittring inom den egna kyrkan.
Bibeln säger, att om inte Guds ord och den helige Ande får bestämma lärans innehåll, då börjar man att lära än det ena, än det andra.
Och så sade Guds Ord på Paulus tid, att: "Den tid kommer, då de inte längre skall fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skall samla åt sig lärare i hoptals, allteftersom det kliar dem i öronen, en tid, då de skall vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler."  2 Tim. 4:3-4.
Idag lever vi i den tid, som Paulus profeterade om. Ty många villolärare har kommit och kommer med nya läror, som dagligen ändrar och tar bort skärpan i Guds ord. Guds Ord, som var sanning på Paulus, har kyrkorna ändrat till lögn i vår tid.
Men alla dessa djävulens kyrkor med sina präster och predikanter skall veta, att det går inte att övertäcka en göselhög med snö och sedan tro att Gud skall kalla det för en snöhög? Gud sätter icke en ren klädnad på en djävulens avkomma och säger att den är ren och fin?
I alla tider har djävulen och de som hör honom till försökt, att ändra på Guds heliga sanningar, men har alltid misslyckats. Gång på gång har man i sin nit, att få människor in i sin kyrka, sänkt standaret. Man har gjort dörrarna vida - dock icke Guds dörrar, ty de kan aldrig vidgas. Ty dess bredd blev för evigt bestämt på Golgata. Och ingen kan med mänskliga händer, planer, beräkningar, eller ansträngningar vidga den trånga porten. Ty Jesus Kristus säger än idag till alla, som vill komma in i Guds himmel: "Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg, som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång, och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den."Matt. 7:13-14. 
Lyssna! Jesus på Golgata är inte en ersättning för det liv, vi skall leva. Nej, han är den källa, ur vilken vi skall hämta kraft, för att kunna leva det andliga livet. Ty om vi genom tro på Jesus Kristus dör, korsets död, då är djävulen avväpnad. 
Den lära, som apostlarna förkunnade är alltid förenad med offer och aposteln Paulus, som upptäckte kraften i Jesu Kristi kors säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus  (Guds Ord) lever i mig."   Gal. 2:20.
Min vän! De ord som Gud talade genom aposteln Paulus, där han säger: att: "Vi äro ju ett den levande Gudens Tempel..."   De orden gäller även i dag.
Se symbolbilderna här ovan till höger, som tydligt visar oss till Den Apostoliska Kyrkan, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. Och något annat Tempel känner inte de Helgade i Jesus Kristus till.
Gud välsigne dig min vän, att du måtte få nåd att förstå det här budskapet innan det blir för sent.
Fridshälsningar 

Gatumissionär 
Bror Espegren 
Fortsättning nästa sida. Klicka här!
                                                                                                               © Upphovsratt